Current artists: Amon Azizov, Wei Chen, Qiao Fu, Gao Min, Guo Kun Sheug, Artashes Karslian, Ji Yin Jin, Li Qun, Lin Ruo, Dean Lu, Ren Jien-Guo, Jorge Rivera, Sharif Sadiq, Peter Walsh, Xiang Yue Chuan, Dario Zapata, Zhuang Xuemin

Organized by Peter Walsh, Ongoing.