Current artists: Amon Azizov, Wei Chen, Qiao Fu, Gao Min, Guo Kun Sheug, Artashes Karslian, Ji Yin Jin, Li Qun, Lin Ruo, Dean Lu, Ren Jien-Guo, Jorge Rivera, Sharif Sadiq, Peter Walsh, Xiang Yue Chuan, Dario Zapata, Zhuang Xuemin

Organized by Peter Walsh, Ongoing.

The Photos

Central Park Portrait Exchange: Sessions Seven, Six and Five
 Central Park Portrait Exchange: Session FourCentral Park Portrait Exchange: Session Three, Photos by Deidre HoguetCentral Park Portrait Exchange: Session Two, Photos by Miriam EusubioCentral Park Portrait Exchange: Session Two, Photos by Robin RandisiCentral Park Portrait Exchange: Session One, Large File Photos by Kathy BrewCentral Park Portrait Exchange: Session One, Small File Photos by Kathy BrewCentral Park Portrait Exchange: Session One, Photos by Louise Ma and Alex Ramirez-Mallis