Current artists: Amon Azizov, Wei Chen, Qiao Fu, Gao Min, Guo Kun Sheug, Artashes Karslian, Ji Yin Jin, Li Qun, Lin Ruo, Dean Lu, Ren Jien-Guo, Jorge Rivera, Sharif Sadiq, Peter Walsh, Xiang Yue Chuan, Dario Zapata, Zhuang Xuemin

Organized by Peter Walsh, Ongoing.

The Drawings


The Exchange:

To go to full screen, click the arrows icon in the lower right hand corner of the flickr slideshow. To see info about each exchange, after you go to full screen, click "see info" in the upper right.

The Pairs of Drawings:

To go to full screen, click the arrows icon in the lower right hand corner of the flickr slideshow. To see info about each exchange, after you go to full screen, click "see info" in the upper right.


The Group Portrait:

Drawings by Peter Walsh. You can use the slider at the bottom of the slideshow to scroll horizontally.


Portraits of Peter Walsh:

Drawn by the participating artists.You can use the slider at the bottom of the slideshow to scroll horizontally.