Current artists: Amon Azizov, Wei Chen, Qiao Fu, Gao Min, Guo Kun Sheug, Artashes Karslian, Ji Yin Jin, Li Qun, Lin Ruo, Dean Lu, Ren Jien-Guo, Jorge Rivera, Sharif Sadiq, Peter Walsh, Xiang Yue Chuan, Dario Zapata, Zhuang Xuemin

Organized by Peter Walsh, Ongoing.

Tuesday, May 25, 2010

Session Two This Thursday

Portrait Exchange Session Two:
Time: Thursday, May 27th, 2010, 9:30am -12:30pm
Artists: Li Qun, Peter Walsh, Xiang Yue Chuan, Dario Zapata
Location: Northwest Corner of 59th Street and East Drive. Near the Plaza Hotel.

No comments:

Post a Comment